Zaproszenie do składania ofert na automaty sprzedażowe w aquaparku

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu, Brzeg, ul. Sportowa 1

ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na wynajem pn.:

„Wynajem powierzchni pod automaty na krytej pływalni w Brzegu”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wynajmującego oraz napis: propozycja cenowa na:
„Wynajem powierzchni pod automaty na krytej pływalni w Brzegu”
1.3 ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4 ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

2. Opis warunków przetargu:
Zamawiający nie przewiduje częściowych ofert a jedynie kompleksowy wynajem przewidzianej powierzchni podanej w załączniku nr 1.
Zamawiający będzie brał pod uwagę trzy kryteria:
1. Wartość wynajmu powierzchni – 50% oceny (przyznanych punktów)
2. Ceny towarów i usług proponowane przez Wynajmującego dla klientów pływalni – 30% oceny
3. Estetyka i funkcjonalność automatów (stan techniczny) – 20% oceny

W celu wyłonienia najlepszej oferty dla proponowanych przez wynajmującego cen towarów i usług dla klientów pływalni, Zamawiający przygotował następujące kategorie:
1. Sprzedaż napoi gorących,
2. Sprzedaż napoi zimnych,
3. Sprzedaż art. spożywczych pakowanych,
4. Pozostałe - zgodnie z zapisem w załączniku nr 2.
Wynajmujący powinien złożyć ofertę cenową na poszczególne kategorie podając średnią cenę dla minimum pięciu najważniejszych asortymentów.
Każda z kategorii punktowana będzie osobno.
Dla firm nie oferujących usług w poszczególnej kategorii nie będą przyznane punkt.
Punkty przyznane będą za kategorie, w których firma złoży ofertę.

3. Punktacja za wynajem powierzchni.
Za trzy najlepsze oferty za wynajem powierzchni przyznane będą punkty:
I miejsce 120 pkt
II miejsce 80 pkt
III miejsce 50 pkt
3.1. Punktacja za proponowane ceny towarów dla klientów
Dla trzech najlepszych ofert z największą ilością zdobytych punktów za ceny proponowane dla klientów przyznane będą punkty:
I miejsce 70 pkt
II miejsce 50 pkt
III miejsce 30 pkt


3.2. Punktacja za estetykę i funkcjonalność.
Za trzy najlepsze oferty za estetykę i funkcjonalność przyznane będą punkty:
I miejsce 50 pkt
II miejsce 30 pkt
III miejsce 20 pkt
Największa suma zdobytych punktów w poszczególnych kategoriach uprawni zwycięską firmę do podpisania z Zamawiającym stosowną umowę.

Cena podana przez Wynajmującego na towary i usługi jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

4. Czas trwania umowy:
od 01.01.2022r. do 31.12.2024 r.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wynajmującego do
występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
2) wypełniony i zaparafowany wzór umowy,
3) propozycję cenową na towary i usługi dla klientów pływalni,
4) ofertę cenową na wynajem powierzchni
5) propozycje opisujące lub prezentujące wygląd i funkcjonalność automatów.

6. Miejsce i termin złożenia ofert cenowych:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2021 r., do godz. 1200 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie MOSiR w Brzegu przy ul. Sportowej 1.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wynajmującemu nie otwarta.
Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 23.12.2021r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego MOSiR w Brzegu, ul. Sportowa 1.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze Zleceniobiorcami są :
Mariusz Soliński kierownik MOSiR – sprawy formalno-prawne tel. (077) 404 61 01, 607 081 669,
Grzegorz Tkaczyk kierownik pływalni – sprawy techniczne tel. (077) 404 55 85.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej, wybrany Wynajmujący ma podpisać umowę w MOSiR w Brzegu.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania w złożonej ofercie cenowej.

 

Mariusz Soliński
................................................ 
(przygotował)

Krzysztof Kulwicki
............................................
(podpisał)

25.11.2021r. 
.................................................................
(w dniu)


W załączeniu:
1. Wzór umowy
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2