Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przyczepy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu zaprasza do zapoznania się z poniższym ogłoszeniem w sprawie przetargu na sprzedaż przyczepy marki URSUS. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SKŁADANIKA RZECZOWEGO MAJĄTKU RUCHOMEGO

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji e Brzegu
ul. Sportowa 1
49-304 Brzeg

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg publiczny odbędzie się dnia 1 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w budynku MOSiR Brzeg przy ul. Sportowej 1.


3. Rodzaj, typy i ilość składników rzeczowych majątku ruchomego, będących przedmiotem sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest przyczepa rolnicza, ciężarowa marki URSUS, typ T-040, jednoosiowa. Rok produkcji 2016. Przyczepa jest zarejestrowana po przeglądzie technicznym.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć składniki rzeczowe majątku ruchomego, będące przedmiotem sprzedaży:

Przyczepę można obejrzeć na terenie stadionu miejskiego w Brzegu, ul. Sportowa 1. Oględziny możliwe są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu termin pod numerem telefonu 501168757.

5. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium

6. Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi: 9.800,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy osiemset zł 00/100).

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

1) Oferta pisemna (wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia) złożona w toku przetargu publicznego powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

d) inne dane określone w ogłoszeniu o przetargu wymagane przez organizatora przetargu.

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w budynku MOSiR w Brzegu przy ul. Sportowej 1 sekretariacie MOSiR dnia 1 grudnia 2021 r. do godziny 11:45. Koperta powinna być opisana według poniższego wzoru:

 2) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.


9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Oferta zostaje odrzucona, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu.
2) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11. O odrzuceniu oferty niezwłocznie zawiadamia się oferenta.

12. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

1) Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę (wzór Umowy stanowi Załącznik nr 2).

2) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.


13. Organizator przetargu (sprzedający) zastrzega sobie prawo własności przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez oferenta (kupującego) całkowitej ceny nabycia.

14. Inne informacje:

1) Przetarg publiczny prowadzony jest w oparciu o treść Zarządzenia Nr …/2021 Dyrektora MOSiR z dnia 18 października 2021 r.

2) Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki przetargu,
a w przypadku nabycia przedmiotu przetargu, zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej ceny nabycia.

3) Oferent zobowiązany jest do poinformowania organizatora przetargu o wszelkich wątpliwościach, które mogły się pojawić od momentu oględzin do czasu wydania przedmiotu przetargu, dotyczących stanu technicznego samochodu osobowego będącego przedmiotem przetargu.

4) Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pierwszy przetarg nie zakończył się zawarciem umowy sprzedaży i konieczna jest organizacja drugiego przetargu, którego przedmiotem jest ten sam składnik majątku ruchomego.

5) W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie
i miejscu przeprowadzenia aukcji.

 Dyrektor MOSiR Brzeg
(-) Krzysztof Kulwicki

 Załączniki:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2. Umowa nr OR-I.272.2.1.2020 - załącznik nr 2