Zaproszenie do składania ofert dla szkół nauki pływania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

zaprasza

 do składania ofert na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej 11 w Brzegu z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania.

Warunki udziału

Oferty składać mogą podmioty (osoby fizyczne i prawne) prowadzące działalność gospodarczą, nie mające zobowiązań publiczno-prawnych (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne).

Przedmiot i warunki dzierżawy

 1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie hali basenowej obiektu przy ul Wrocławskiej 11 obejmujące dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnię z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania. W ramach dzierżawy nie przewiduje się korzystania z urządzeń do hydromasażu i whirlpool’a. W ramach dzierżawy dostępne będą pomieszczenia szatni i zaplecze sanitarne.
 2. Przewiduje się dzierżawę przedmiotu dzierżawy w okresie od 15 września 2020 do 30 czerwca 2022 roku w dniach od poniedziałku do piątku włącznie - dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnia, w godzinach od 1515 do 1745 z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przypadków, gdy w/w dni tygodnia są dniami świątecznymi
 3. Do realizacji zajęć dzierżawca wykorzystywał będzie swoje przybory. Dzierżawca zapewni zabezpieczenie ratownicze prowadzonych zajęć.
 4. Ustala się wartość minimalną czynszu dzierżawnego w wysokości 360,00 zł brutto (za każdy dzień).

Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana trwałą i czytelną techniką.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zaproszenia:
 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków składania ofert – załącznik nr 3
 1. Do oferty należy dołączyć:
 • Opis oferowanych usług (usługi podstawowe), wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystywany podczas zajęć, wykaz kadry prowadzącej zajęcia i jej kwalifikacje
 • Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań (referencje, kopie zaświadczeń, umowy lub inne dokumenty).
 • Wykaz i krótki opis wydarzeń dostępnych dla mieszkańców Brzegu (usługi dodatkowe), które Oferent zamierza zorganizować w związku z działalnością prowadzoną w ramach umowy dzierżawy.
 • Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 • Oświadczenie o nadaniu numeru NIP lub kopię decyzji US o nadaniu NIP.
 • Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych.
 • Kopię dokumentu rejestrowego.
 1. Każdy Oferent w ofercie podaje w ofercie cenę brutto.
 2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
 3. Dopuszcza się złożenie wspólnej oferty kilku podmiotów pod warunkiem wskazania lidera, który będzie stroną umowy.

Kryteria wyboru oferty

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu oceniając oferty będzie brał pod uwagę trzy kryteria-kategorie, przyznając im następujące procentowe współczynniki wagi oceny:
 • Oferowana stawkę czynszu dzierżawnego – 70%
 • Atrakcyjność i ilość usługi podstawowej i usług dodatkowych – 20%
 • Kwalifikacje i doświadczenie – 10%
 1. W każdej kategorii przyznawane będą punkty w wysokości od 10 pkt. dla najlepiej ocenionej do 1 pkt. dla najgorzej ocenionej i następnie mnożone przez procentowy współczynnik wagi oceny.
 2. Punkty w kategorii Wysokość czynszu będą przyznawane na zasadzie: najwyższa 10 pkt. a pozostałe w kolejności od najwyższej do najniższej od 9 pkt. w dół.
 3. Punkty w kategorii Atrakcyjność oraz Doświadczenie i kwalifikacje punktowane będą wg zasady: każdy członek komisji w oparciu o dostarczone dokumenty i załączniki do oferty przyzna punkty dla danego oferenta w poszczególnej kategorii. Następnie sumę tych punktów dzieli się przez liczbę członków komisji a uzyskany wynik mnoży przez procentowy współczynnik oceny.
 4. Suma punktów z każdej kategorii daje wynik końcowy.
 5. Przyjęta zostanie Oferta z największą liczbą punktów.
 6. W przypadku, gdyby ocenie podlegało więcej niż 10 ofert, maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów będzie równa liczbie złożonych ofert. Pozostałe zasady bez zmian.

Składanie ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nauka pływania-dzierżawa” w siedzibie MOSiR, ul. Sportowa 1 w Brzegu, 49-304 Brzeg do dnia 2.09.2020 r. do godz. 1300.
 2. Ocena ofert składa się z części jawnej i niejawnej:

część jawna - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR Brzeg w dniu 2.09.2020 r. o godz.1315

część niejawna - wybór oferty nastąpi do dnia 08.09.2020 r. w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. O wyniku postępowania konkursowego MOSiR Brzeg poinformuje na stronie www.mosir.brzeg.pl
 2. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni po dokonaniu wyboru oferty.
 3. MOSiR Brzeg zawiadomi telefonicznie i mailowo wybranego Oferenta o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli wybrany Oferent nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas MOSiR Brzeg przestaje być związany obowiązkiem zawarcia umowy, a do podpisania umowy zostanie zaproszony Oferent wybrany w drugiej kolejności.
 4. MOSiR Brzeg zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 5. Wzór oferty dostępny jest w siedzibie MOSiR Brzeg, ul. Sportowa 1 lub na stronie www.mosir.brzeg.pl lub www.bip.mosir.brzeg.pl

.......

 Załącznik nr 1

 Oferta

Dane Oferenta

Nazwa/imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………....

adres: ………………………….……………………………………………………………………………….…………….………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zadanie opisane w zaproszeniu do złożenia oferty wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zaproszenia przy zastosowaniu niżej wymienionych warunków cenowych:

…………………………………………........... zł brutto za jeden dzień prowadzenia zajęć,

słownie: (………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….)

 

……………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
Miejscowość, data Podpis Oferenta

......

Załącznik nr 2

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wykonania czynności niezbędnych do realizacji procedury zaproszenia do złożenia oferty na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni w Brzegu z przeznaczeniem na prowadzenie nauki i doskonalenia pływania.

 

……………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
Miejscowość, data Podpis Oferenta

......

Załącznik nr 3

Oświadczenie

o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków składania ofert

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni w Brzegu z przeznaczeniem na prowadzenie nauki i doskonalenia pływania i akceptuję wszystkie zawarte tam warunki składania ofert.

 

……………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
Miejscowość, data Podpis Oferenta

.......

 

WZÓR UMOWY

UMOWA K.1.09.2020

Zawarta w dniu ……………… roku w Brzegu, pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzegu- jednostką organizacyjną Gminy Brzeg z siedzibą w Brzegu przy ul. Sportowej 1, reprezentowanym przez Krzysztofa Kulwickiego – Dyrektora oraz Małgorzatę Resiak – Główną Księgową, zwanym w treści umowy „MOSiR”, a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym w dalszej części umowy „Szkołą Pływania”.

Na podstawie art.43 ust.2 pkt.3 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami Dz.U.2014 poz.518 MOSiR Brzeg oddaje ………………………….w dzierżawę pomieszczenia hali basenowej na obiekcie Krytej Pływalni w Brzegu.

§ 1

1. MOSiR oddaje w dzierżawę, a Szkołą Pływania bierze w dzierżawę pomieszczenie hali basenowej obiektu przy ul Wrocławskiej 11 obejmujące dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnię, zwane dalej „Przedmiotem dzierżawy”. 2. W ramach umowy nie przewiduje się korzystania z urządzeń do hydromasażu i whirlpool’a. W ramach dzierżawy dostępne będą również pomieszczenia szatni i zaplecze sanitarne. 3. Szkoła pływania wykorzystywać będzie przedmiot dzierżawy do prowadzenia zajęć ruchowych – nauki pływania. 4. Szkoła Pływania nie ma prawa bez uzgodnień z MOSiR przekazania praw nabytych w ramach niniejszej umowy osobom trzecim.

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia 15.09.2020 roku do dnia 30.06.2022 roku. 2. Szkoła Pływania prowadzić będzie swoją działalność w dniach od poniedziałku do piątku włącznie - dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnia, w godzinach od 1515 do 1745 z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przypadków, gdy w/w dni tygodnia są dniami świątecznymi. 3. W pozostałych godzinach funkcjonowania obiektu przy ul. Wrocławskiej 11 wstęp na wydzierżawioną powierzchnię mają wszyscy klienci MOSiR.

§ 3

1. Szkoła pływania wykorzystywać będzie przedmiot dzierżawy wyłącznie do prowadzenia działalności opisanej w §1, pkt.3 niniejszej umowy. 2. Osoby zaangażowane w prowadzoną przez Szkołę Pływania działalność muszą posiadać wszelkie zgody, pozwolenia lub dokumenty, które są niezbędne do prowadzenia działalności opisanej w §1, pkt.3 niniejszej umowy. 3. Osoby zaangażowane w prowadzoną przez Szkołę Pływania działalność zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów bhp, p.poż., ochrony mienia, regulaminu krytej pływalni, przepisów sanitarnych i zabezpieczenia epidemiologicznego a także pozostałych obowiązujących przepisów odnoszących się do prowadzonej przez Szkołę Pływania działalności. 4. Szkoła pływania zapewni zabezpieczenie ratownicze prowadzonych zajęć. 5. Ze wszystkich urządzeń i pomieszczeń pływalni klienci Szkoły Pływania będą korzystać zgodnie z regulaminem pływalni, na zasadach obowiązujących wszystkie osoby korzystające z pływalni. 6. Wszelkie szkody powstałe w skutek prowadzonej przez Szkołę Pływania działalności obciążają bezpośrednio Szkołę Pływania. 7. Szkoła Pływania zobowiązuje się uzgodnić z MOSiR sposób wykorzystania, rodzaj używanych urządzeń i sprzętu oraz reklamy prowadzonej działalności, a w szczególności wszelkiego rodzaju plansze, napisy, informacje, jak również instalacje elektroniczne, wodne itp. 8. Szkoła Pływania przekaże MOSiR listę osób odpowiedzialnych i upoważnionych do prowadzenia na terenie pływalni działalności określonej w §1, pkt.3, w okresie objętym umową. 9. Zakupiony i wykorzystany do prowadzenia zajęć przez Szkołę Pływania drobny sprzęt i przybory (deski do pływania, makarony itp.) po zakończeniu zajęć mogą być przechowywane na terenie obiektu w miejscu uzgodnionym z odpowiedzialnym za wykonanie umowy pracownikiem MOSiR. 10. Szkoła pływania zobowiązana jest do zaprzestania swojej działalności w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, sanitarnych lub organizacyjnych MOSiR ograniczy możliwość korzystania z przedmiotu dzierżawy. 11. Za okres kiedy Szkoła pływania z powodu decyzji MOSiR nie może korzystać z Przedmiotu dzierżawy opłata czynszowa nie będzie naliczana. 12. W ramach prowadzenia swojej działalności Szkoła pływania bez dodatkowej opłaty na rzecz MOSiR może wynająć jedną powierzchnie reklamową. Powierzchnia reklamowa będzie na wyłączność i musi dotyczyć działalności Szkoły pływania na terenie MOSiR.

§ 4

1. Wszelkie skargi i reklamacje składane przez klientów Szkoły Pływania związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w § 1, pkt.3 rozpatruje Szkoła Pływania i załatwia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wszelkie ubezpieczenie związane z prowadzeniem działalności, o której mowa w §1, pkt.3 Szkoła Pływania załatwia własnym staraniem i na koszt własny. 3. MOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z działalnością Szkoły Pływania.

§ 5

1. Szkoła Pływania z tytułu niniejszej umowy zapłaci MOSiR miesięczny czynsz dzierżawny, który obliczany będzie jako iloczyn stawki za 1 dzień prowadzenia zajęć i ilości dni prowadzenia zajęć wynikających z kalendarza. 2. Stawka za jeden dzień prowadzenia zajęć w godzinach od 1515 do 1745 od poniedziałku do piątku włącznie wynosi: brutto ……………... złotych (słownie: ……………………………………………………. 00/100) 3. Zapłata za usługę nastąpi po zakończeniu miesiąca, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca, na podstawie faktury VAT, gotówką w kasie bądź przelewem na konto MOSiR. 4. Szkoła pływania niniejszym upoważnia MOSiR do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru.

§ 6

1. Strony mają prawo dokonać wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli naruszone zostaną istotne postanowienia umowy. 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu 1 miesięcznego wypowiedzenia.

§ 7

1. Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania umowy rozstrzygnięte będą przez właściwy dla siedziby MOSiR Sąd Powszechny.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Szkoły Pływania, a dwóch dla MOSiR.

Szkoła Pływania:

MOSiR: