Zaproszenie do składania ofert - szkoły pływania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu

zaprasza do składania ofert

na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni przy ul.Wrocławskiej 11 w Brzegu

z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania.

Warunki udziału Oferty składać mogą podmioty (osoby fizyczne i prawne) prowadzące działalność gospodarczą, nie mające zobowiązań publiczno-prawnych (podatki, składki na ubezpieczenia społeczne).

Przedmiot i warunki dzierżawy 1. Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie hali basenowej obiektu przy ul Wrocławskiej 11 obejmujące dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnię z przeznaczeniem na naukę i doskonalenie nauki pływania. W ramach dzierżawy nie przewiduje się korzystania z urządzeń do hydromasażu i whirlpool’a. W ramach dzierżawy dostępne będą pomieszczenia szatni i zaplecze sanitarne. 2. Przewiduje się dzierżawę przedmiotu dzierżawy w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022 roku w trzech 50-minutowych przedziałach (modułach) czasowych (45 min. lekcji + 5 min. bufora) a) od poniedziałku do piątku włącznie - dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnia, w godzinach od 15.00 do 15.50 z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przypadków, gdy w/w dni tygodnia są dniami świątecznymi b) od poniedziałku do piątku włącznie - dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnia, w godzinach od 15.50 do 16.40 z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przypadków, gdy w/w dni tygodnia są dniami świątecznymi c) od poniedziałku do piątku włącznie - dwie niecki rekreacyjne i zjeżdżalnia, w godzinach od 16.40 do 17.30 z wyłączeniem ferii szkolnych oraz przypadków, gdy w/w dni tygodnia są dniami świątecznymi Uwaga! Oferty będą rozpatrywane odrębnie dla każdego przedziału (modułu) czasowego. 3. Do realizacji zajęć dzierżawca wykorzystywał będzie swoje przybory. Dzierżawca zapewni zabezpieczenie ratownicze prowadzonych zajęć. 4. Ustala się wartość minimalną czynszu dzierżawnego za jeden przedział czasowy w wysokości 120,00 zł. brutto

Sposób przygotowania oferty 1. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana trwałą i czytelną techniką. 2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do zaproszenia: - Formularz ofertowy – załącznik nr 1. - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków składania ofert – załącznik nr 3 3. Do oferty należy dołączyć: - Opis oferowanych usług (usługi podstawowe), wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystywany podczas zajęć, wykaz kadry prowadzącej zajęcia i jej kwalifikacje - Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji podobnych zadań (referencje, kopie zaświadczeń, umowy lub inne dokumenty). - Wykaz i krótki opis wydarzeń dostępnych dla mieszkańców Brzegu (usługi dodatkowe), które Oferent zamierza zorganizować w związku z działalnością prowadzoną w ramach umowy dzierżawy. - Zobowiązanie oferenta do związania się warunkami oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. - Oświadczenie o nadaniu numeru NIP lub kopię decyzji US o nadaniu NIP. - Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych. - Kopię dokumentu rejestrowego. 4. Każdy Oferent w ofercie podaje w ofercie cenę brutto. 5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. 6. Dopuszcza się złożenie wspólnej oferty kilku podmiotów pod warunkiem wskazania lidera, który będzie stroną umowy.

Kryteria wyboru oferty 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzegu oceniając oferty będzie brał pod uwagę trzy kryteria-kategorie, przyznając im następujące procentowe współczynniki wagi oceny: - Oferowana stawkę czynszu dzierżawnego – 70% - Atrakcyjność i ilość usługi podstawowej i usług dodatkowych – 20% - Kwalifikacje i doświadczenie – 10% 2. W każdej kategorii przyznawane będą punkty w wysokości od 10 pkt. dla najlepiej ocenionej do 1 pkt. dla najgorzej ocenionej i następnie mnożone przez procentowy współczynnik wagi oceny. 3. Punkty w kategorii Wysokość czynszu będą przyznawane na zasadzie: najwyższa 10 pkt. a pozostałe w kolejności od najwyższej do najniższej od 9 pkt. w dół. 4. Punkty w kategorii Atrakcyjność oraz Doświadczenie i kwalifikacje punktowane będą wg zasady: każdy członek komisji w oparciu o dostarczone dokumenty i załączniki do oferty przyzna punkty dla danego oferenta w poszczególnej kategorii. Następnie sumę tych punktów dzieli się przez liczbę członków komisji a uzyskany wynik mnoży przez procentowy współczynnik oceny. 5. Suma punktów z każdej kategorii daje wynik końcowy. 6. Przyjęta zostanie Oferta z największą liczbą punktów. 7. W przypadku, gdyby ocenie podlegało więcej niż 10 ofert, maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów w każdej kategorii będzie równa liczbie złożonych ofert. Pozostałe zasady bez zmian.

Składanie ofert 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nauka pływania-dzierżawa” w siedzibie MOSiR, ul. Sportowa 1 w Brzegu, 49-304 Brzeg do dnia 22.05.2020 r. do godz. 13.00. 2. Ocena ofert składa się z części jawnej i niejawnej: część jawna - otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR Brzeg w dniu 22.05.2020 r. o godz.13.15 część niejawna - wybór oferty nastąpi do dnia 29.05.2020 r. w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty. 3. O wyniku postępowania konkursowego MOSiR Brzeg poinformuje na stronie www.mosir.brzeg.pl 4. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 7 dni po dokonaniu wyboru oferty. 5. MOSiR Brzeg zawiadomi telefonicznie i mailowo wybranego Oferenta o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli wybrany Oferent nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wówczas MOSiR Brzeg przestaje być związany obowiązkiem zawarcia umowy, a do podpisania umowy zostanie zaproszony Oferent wybrany w drugiej kolejności. 6. MOSiR Brzeg zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 7. Wzór oferty dostępny jest w siedzibie MOSiR Brzeg, ul. Sportowa 1 lub na stronie www.mosir.brzeg.pl lub www.bip.mosir.brzeg.pl

Dyrektor MOSiR Brzeg

Krzysztof Kulwicki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 1

Oferta

Dane Oferenta

Nazwa/imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………………………………………..

telefon: …………………………………………………………………………………

Oświadczam, że oferuję stawkę dzierżawy w wysokości:

 

Nazwa Cena brutto za 1 moduł Cena brutto za 1 moduł słownie
Dzierżawa przedmiotu dzierżawy w godzinach od 1500 do 1550------------------------------------

 

Dzierżawa przedmiotu dzierżawy w godzinach od 1550 do 1640-------------------------------------
Dzierżawa przedmiotu dzierżawy w godzinach od 1640 do 1730------------------------------------

W przypadku nieskładania oferty na któryś z przedziałów (modułów) czasowych w rubryce Cena brutto należy wpisać nie dotyczy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 2

  Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb wykonania czynności niezbędnych do realizacji procedury zaproszenia do złożenia oferty na dzierżawę pomieszczeń krytej pływalni w Brzegu z przeznaczeniem na prowadzenie nauki i doskonalenia pływania.

............................................................                            ............................................................ miejscowość, data                                                                         podpis oferenta