Książęce Manewry. Coraz mniej miejsc!

Tegoroczna Miejska Gra Terenowa "Książęce Manewry" zaplanowana jest na 11 maja (sobota), a areną zabawy będą obiekty na terenie całego miasta.

Na uczestników będą czekać trzy trasy, a na każdej - 10 zadań. W ich wykonanie trzeba będzie włożyć trochę wysiłku - czasem fizycznego, czasem intelektualnego, liczyć się będzie wszechstronność i zaangażowanie każdego z członków 4-osobowych drużyn, ale najważniejszy będzie entuzjazm i dobra zabawa. Dla uczestników przygotowaliśmy też pamiątkowe koszulki i torby, prowiant, a na mecie - grochówkę. Zachęcamy do zgłaszania się - miejsc ubywa, a liczba drużyn jest ograniczona! Uczestnikami mogą być wszyscy chętni - urodzeni w 2003 roku i starsi.

Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 10 maja 2019 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: a) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5, b) w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1, c) pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w tytule: GRA MIEJSKA,

oraz 11 maja 2019 r. od 8.30 do 9.30 w miejscu startu Gry. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Manewrów Książęcych:

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ „KSIĄŻĘCE MANEWRY” 11 maja 2019 r. - KOREKTA

§ 1 ORGANIZATORZY GRY 1. Organizatorami gry miejskiej „Książęce Manewry”, zwanej w dalszej części Regulaminu „Grą”, realizowanej na terenie miasta Brzegu są: a) Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, z siedzibą: 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 5, b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, z siedzibą: 49-304 Brzeg, ul. Sportowa 1, c) Małgorzata Lityńska, d) Krzysztof Olszewski. 2. Honorowy Patronat nad Grą objął Burmistrz Brzegu.

§ 2 UCZESTNICY GRY 1. Uczestnikami Gry mogą być osoby urodzone w 2003 r. i starsze (urodzone przed 2003 rokiem). Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Grze (formularz w załączniku nr 1). 2. Uczestnik Gry powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. 3. Organizatorzy nie zapewniają Uczestnikom Gry opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 4. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. 5. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Uczestnicy Gry zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania Uczestników Gry niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 6. Zabronione jest uczestnictwo w Grze osób pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających, psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu oraz osób zachowujących się agresywnie. 7. Zgłoszenie udziału w Grze jest równoznaczne z: a) potwierdzeniem, że każdy z Uczestników Gry zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, b) wyrażeniem przez każdego z Uczestników Gry zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, c) wyrażeniem przez każdego z Uczestników Gry zgody na rozpowszechnianie wizerunku oraz imienia i nazwiska Uczestnika Gry. 8. Przez przystąpienie do uczestnictwa w Grze, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik Gry wyraża swoją zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku na zdjęciach i filmach wykonanych w trakcie Gry. Uczestnik Gry wyrażając swoją zgodę, zgodnie ze zdaniem poprzednim, przyjmuje do wiadomości i godzi się na to, iż jego wizerunek może zostać rozpowszechniony przez Organizatorów m. in. do celów promocyjnych i marketingowych, w szczególności w następujący sposób: a) w materiałach reklamowych Organizatorów, b) na portalach internetowych Organizatorów, łącznie z wizerunkami osób trzecich, w tym innych Uczestników, a rozpowszechnione zdjęcia i filmy mogą zostać opatrzone komentarzem. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku na ww. zdjęciach i filmach Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 3 ZASADY GRY 1. Gra zostanie przeprowadzona w dniu 11 maja 2019 r. w Brzegu w godz. 10.00-16.00. 2. Uczestnicy Gry biorą udział w Grze zorganizowani w Zespoły. W skład każdego Zespołu wchodzą 4 osoby. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. 3. Do udziału w Grze mogą się zgłaszać Zespoły lub osoby indywidualne – Uczestnicy Gry. 4. Osoby indywidualne łączone są w Zespoły poprzez losowanie. 5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 10 maja 2019 r. do godz. 14.00 za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu: a) w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5, b) w administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1, c) pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z dopiskiem w tytule: GRA MIEJSKA, oraz 11 maja 2019 r. od 8.30 do 9.30 w miejscu startu Gry. 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń. 7. W Grze może wziąć udział ograniczona liczba Zespołów. 8. Zespoły muszą stawić się na starcie Gry o godz. 9.30 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1. 9. Gra prowadzona będzie na równoległych trasach o zbliżonym poziomie trudności. O przydzieleniu Zespołu do określonej trasy decydują Organizatorzy. 10. Gra rozpocznie się po wydaniu Kart Gry oraz pakietów startowych wszystkim zarejestrowanym Zespołom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatorów startu Gry.

§ 4 WARUNKI UKOŃCZENIA GRY 1. Gra kończy się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1 (meta). 2. Oddanie Kart Gry na mecie przez członków Zespołów jest równoznaczne z zakończeniem Gry. 3. W przypadku naruszenia przez Zespół niniejszego Regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania Gry innym Uczestnikom Gry bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Organizatorzy mają prawo odebrania Zespołom Karty Gry i wykluczenia Zespołu z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

§ 5 NAGRODY 1. Ogłoszenie wyników Gry i wręczenie nagród nastąpi na mecie. 2. Organizatorzy przewidują dla Uczestników upominki. 3. Regulamin nie przewiduje powtórnego rozdziału nagród, które nie zostały odebrane.

§ 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibach Organizatorów: a) Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Księcia Ludwika I w Brzegu przy ul. Jana Pawła II 5, b) Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1, c) na stronach internetowych: www.biblioteka.brzeg.pl oraz www.mosir.brzeg.pl 2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatorów. 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. 4. Administratorem danych osobowych Uczestników do celów związanych z Grą jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Księcia Ludwika I w Brzegu, z siedzibą: 49-300 Brzeg, ul. Jana Pawła II 5. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Dane osobowe Uczestników Gry będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Gry, wyłonienia osób nagrodzonych oraz celach promocyjnych i marketingowych Gry. Dane będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania oraz w celach archiwalnych. 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Grze. 7. Dane nie będą udostępnianie innym podmiotom (poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa), w tym nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane nie będą profilowane. 8. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Katarzyna Oćwieja-Grądziel- dyrektor MBP Brzeg tel. 77 404 70 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Książęce Manewry są dofinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Brzeg.